شناسه خبر : 29772

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های ثابت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک پوشش مناسب بیمه ای نداشت؟

دارایی های ثابت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک پوشش مناسب بیمه ای نداشت؟

دارایی های ثابت شرکت سهامی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک در سال گذشته از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نبود.!

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به مطالعات حالت فیزیکی ومکانیکی خاک ها ومصالح ساختمانی، انجام آزمایش های فنی و کنترل عملیات اجرایی می پردازد.

گفته می شود که دارایی های ثابت شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (به غیر از وسایل نقلیه) در سال گذشته در مقابل خطرات آتش سوزی و زلزله و همچنین ماشین آلات پیمانکاری تا مبلغ 665.238 میلیون ریال تحت پوشش بیمه قرار داشته است، هرچند که از نظر حسابرس قانونی این میزان پوشش بیمه برای دارایی های ثابت این شرکت کافی نبوده است.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابرحوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای