شناسه خبر : 26215

اختصاصی چابک آنلاین؛

کمبود پزشک هزینه های بیمه گران را افزایش می دهد

کمبود پزشک هزینه های بیمه گران را افزایش می دهد

مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد: کمبود پزشک در بخش هایی از صنعت بیمه از جمله در حوزه بستری تاثیرگذار است زیرا اگر طول درمان بیمه شدگان بیشتر شود قاعدتا روی هزینه های بیمه گران تاثیر می گذارد اما تاثیر مستقیم آن روی خدمات درمانی بیمه گذار، محسوس تر است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "سعید بیژنی" درگفت وگو با چابک آنلاین، درخصوص مهاجرت پزشکان و تاثیرآن برروی شرکت های بیمه ای، گفت: مهاجرت پزشکان ازکشور بیشتر از اینکه روی بیمه ها تاثیر مستقیم بگذارد روی خدمات درمانی تاثیرمستقیم می گذارد.

مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین، خاطرنشان کرد که کمبود پزشک در بخش هایی از صنعت بیمه از جمله درحوزه بستری تاثیرگذارتر است زیرا اگر طول درمان بیمه شدگان بیشتر شود قاعدتا روی هزینه های بیمه گران تاثیر گذاشته و هزینه ها را افزایش می دهد اما تاثیر مستقیم آن روی خدمات درمانی بیمه گذار محسوس تر است.

وی، معتقد است که کمبود پزشک درکیفیت خدمات بسیار تاثیرگذار خواهد بود زیرا با افزایش ساعت کاری، کیفیت خدمات کاهش می یابد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای