شناسه خبر : 24873

اختصاصی چابک آنلاین؛

برگزاری مناقصات مانع از فروش صحیح بیمه نامه درمان می شود

برگزاری مناقصات مانع از فروش صحیح بیمه نامه درمان می شود

حمید جهاندیده، مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز: شرکت های دولتی صرفا به دلیل الزامی که دارند برای پوشش درمانی کارکنان خود باید مناقصه برگزار کنند که این خود از موانع فروش صحیح بیمه نامه است. برگزاری مناقصات به این معنا نیست که مانع توسعه فروش می شود ولی مانع از فروش صحیح بیمه نامه می شود. بسیاری از شرکت های بیمه ای به دلیل اینکه کمترین قیمت را بدهند و برنده مناقصه شوند در طول سال بیمه ای به سمت مدیریت خسارت ها می روند تا پایان سال بیمه ای مبلغ دریافتی بابت حق بیمه با مبلغ پرداختی بابت خسارت همخوانی داشته باشد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای