شناسه خبر : 22774

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی آب منطقه ای هرمزگان پوشش بیمه ای مناسب نداشت

دارایی آب منطقه ای هرمزگان پوشش بیمه ای مناسب نداشت

دارایی های ثابت شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان درسال مالی ۱۳۹۹ از پوشش بیمه ای مناسب و به ارزش کارشناسی برخوردار نبود.

چابک آنلاین، زهرانامداری، ارزش دارایی‌های ثابت شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان تا پایان سال مالی مورد اشاره یک هزار میلیارد تومان  بوده، هرچندکه دارایی های فوق در سال مالی 99 تا مبلغ 110 میلیاردتومان  در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، انفجار و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال 1398 دستگاه های اجرایی را موظف کردتا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تجزیه و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای