اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات عامل بیمه مرکزی،اظهار داشت که فرآیند عضوگیری و انتخاب مدیر برای شرکت های اتکایی بین المللی ازجمله "ایشین ری" همیشه رو به افزایش بوده و مدیران علاقمند به حضور در این شرکت ها،حتما باید به دانش روز در عرصه بین الملل مجهز باشند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای