اختصاصی چابک آنلاین؛

تعرفه ارزیابی خسارت بیمه نامه شخص ثالث، به ازای هر فقره در سالجاری نسبت به سال گذشته به طور میانگین کمتر از 25 درصد افزایش یافت.

همه اخبار
خدمات بیمه ای