کیخسرو چنگلوایی
  • رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه محصولات کشاورزی در استان به ۶۷ درصد ارتقاء یافته است، گفت: از صندوق بیمه کشاورزی کشوری درخواست داریم تفویض اختیارات بیشتری را برای استان قائل شود تا سرعت کارها در بحث پرداخت و جبران خسارت‌های کشاورزی بیشتر شود.

  • رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت:هیچ تفاوتی بین اشخاصی که زمین‌های خود را بیمه کرده‌اند با کسانی که زمین‌هایشان بیمه نیست وجود ندارد لذا بر این اساس، وزرات جهادکشاورزی یک متوسط قیمتی را در راستای جبران خسارت کشاورزان آسیب‌دیده در نظر گرفته است.

  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد:

    کیخسرو چنگلوایی گفت: خسارت کشاورزان آبادانی و خرمشهری پس از برآورد توسط بیمه پرداخت می شود.