حسین مهری

حسین مهری

مدیرعامل و رئیس هیدت مدیره بانک صنعت و معدن

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت کارآفرینی

سوابق کاری:

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران

معاون مدیرعامل بانک صنعت و معدن

رئیس اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه

اخبار مرتبط:
  • با انتصاب دونفر دیگر از معاونین مدیرعامل، اعضای هیات عامل بانک صنعت و معدن، اعضای هیات عامل این بانک در راستای استقرار حاکمیت شرکتی تکمیل گردید.