ابراهیم  حمیدی

ابراهیم حمیدی

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه میهن

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت

 

 

سوابق کاری:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران معین1393-1397

عضو هیات مدیره بیمه ایران 1386-1390

معاون طرح و برنامه بیمه ایران 1384-1393

مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان امور مالیاتی کشور-وزارت اقتصاد 1381-1383

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت اقتصاد 1383-1384

رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران 1381-1393

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران 1387 تا کنون

 

اخبار مرتبط: