امیر صفری مدیرکل بخش نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: تفکیک حساب‌های بیمه نامه‌های عمر و زندگی از سایر بیمه نامه ها به معنای تفکیک مالی آنها نیست، بلکه به دلیل ماهیت بلند مدت این بیمه نامه‌ها نسبت به بیمه نامه های دیگراست، مقداری از ذخائر ی که برای بیمه نامه های عمر و زندگی در نظر گرفته می شود در سرمایه گذاریهای روشنی مصرف شود که برای بازپرداخت تعهدات بیمه نامه های زندگی استفاده شود .مشروح گفتگوی چابک‌آنلاین با مدیرکل بخش نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 7334