غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی وهیات عامل بیمه مرکزی امروز، چهارشنبه درشرکت بیمه تجارت نو حضور یافته و از این شرکت بازدید به عمل آوردند. غلامرضا سلیمانی را دراین مراسم ،پرویزخوشکلام خسروشاهی، قائم‌مقام رئیس‌کل،رحیم مصدق عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه، مفید امینی معاون نظارت،غلامعلی جهانگیری معاون اتکائی و نیما نوراللهی مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نوهمراهی می کنند. تااینجای کار،دکترغلامرضا سلیمانی،رئیس کل بیمه مرکزی در جریان این بازدید، منشور اخلاق حرفه ای را امضا کرده است.

کد خبر: 14971