" سید محمد آسوده " مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان درگفت و گو با چابک آنلاین، یکی از دلایل کوچک ماندن کیک صنعت بیمه را عدم ثبات مدیریتی عنوان کرد وگفت: عمر مدیریتی ،مدیران شرکت های بزرگ دنیا که در رده اول و دوم جهان قراردارند بین 15 تا 20 سال است. مشروح گفتگوی تفصیلی با مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 14539