شناسه خبر : 11823

صنعت تولید ماشین آلات کشاورزی در ایران در سال‌های متمادی دارای یک محیط غیررقابتی بوده اما در سال‌های اخیر با تغییراتی که در سیاستهای کلان دولت هـا روی داده، ایجـاد فـضای رقـابتی در ایـن صنعت کاملا مشخص است.

به گزارش چابک آنلاین، چنانچه ظهور شرکت های کوچک و بزرگ در سالیان اخیر ماحصل این تغییرات بوده  و هم اکنون علاوه بر گروه صنعتی تراکتورسازی ایران ( مشتمل بر سه شرکت تولید کننده تراکتور در تبریـز، ارومیـه و کردسـتان ) بـا ظرفیـت اسـمی ٣٠٠٠٠ دستگاه در سال، واحدهای دیگری نیز وجود دارند که در کسب و کار تراکتور بوده و به واردات یا مشارکت در تولید انواع تراکتـور باغی، شالیزار و زراعی مشغول هستند.

این شرکتها درصدد افزایش سهم بازار داخلی خود هستند اما  گـروه صـنعتی تراکتورسـازی ایران در خلال این سالها توانسته با پشت سرنهادن تمامی مشکلات و محدودیت های موجود در عرصه صنعت کشور به عنوان یگانه تولید کننده تراکتور در رسته ٣٥ تا ١٥٠ اسب بخار،در کشور تبدیل شود.

هرچند که وقوف براین موضوع بسیارضروری  بوده که غفلت از رقبای بالقوه و بالفعل شاید باعث از دست رفتن سـهم شـرکت در دراز مدت شود اما  با احساس مسئولیت بیشتر، شرکت، عمده فعالیت های خود را به حفظ و توسعه بازار داخلـی معطوف کرده و استراتژی های تهاجمی متناسب با این وضعیت را برای سالهای پیش رو تدوین کرده و مجدانه در جهـت تحقـق آن اهداف تلاش های شبانه روزی خود را انجام می دهد.

از جملـه ایـن فعالیـت هـا مـی تـوان بـه طراحـی و تولیـد انبـوه انـواع تراکتورسبک و سنگین از جمله تولید نمونه و سری صفر تراکتور نیمه سنگین ٤١٢٠ با قدرت ١٢٠ اسـب بخـار ، طراحـی و تولیـد نمونه تراکتور جدید ٤٥٥ با قدرت ٥٥ اسب بخار و همچنین مطالعات مربوط به طراحی و تولید تراکتورهای سـری ٦٠٠٠ و سـایر اقدامات توسعه محصول در سال ١٣٩٨ اشاره کرد.

با این حال،جدول زیر نشان دهنده آخرین وضـعیت سـهم شـرکت وهمچنـین میزان فروش و توزیع تراکتور در سال١٣٩٨ توسط شرکتهای داخلی است.

photo_2020-06-26_15-39-39

ارسال نظر

خدمات بیمه ای