شناسه خبر : 14397

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه درپایان سال مالی منتهی به شهریور 99 به رقم ۵۳۷,۰۶۹ میلیون ریال رسید.

همچنین سودانباشته شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه درپایان سال مالی منتهی به شهریور 99 به رقم ۷۴۹,۲۶۵ میلیون ریال و سودنقدی هرسهم هم به رقم 50ریال رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای