شناسه خبر : 14595

نویسنده: سیدمحمدحسین ادیانی

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان در گروه بیمه های اموال قرار گرفته است.

به این معنا که شرکت های ساختمان ساز، با پرداخت درصدی ازسرمایه ساختمان،هرگونه خسارت ناشی از عیوب ساختمان ساخته شده اعم از مسکونی و یا هر نوع کاربری دیگر را تا 10 سال تحت پوشش بیمه قرارخواهند داد.

ازمیان 40 نوع بلای طبیعی، 31 نوع آن در ایران رخ می دهد.

طبق آخرین گزارش های اعلام شده در 50 سال اخیر 235 حادثه طبیعی و فنی در ایران رخ داده و ایران را به رتبه 11 کشورهای حادثه خیز رسانده است.

بعدازوقوع زلزله سال 82 شهر بم در کرمان، یکی از بزرگترین دغدغه ها،ایجاد امنیت خاطر در جامعه در مقابل انواع خطرات و بلایای طبیعی و یا ناشی از ساخت و ساز بوده است.

در این راستا کمیته ها و کارگاه های متعدد تشکیل شد و بیمه زلزله ساختمان های مسکونی به شکل جدی تری مورد پیگیری قرار گرفت.

درسال 84 سه سازمان بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور طرح بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز در ساختمان ها مطرح کردند.

بدین ترتیب مقرر شد شرکت های بیمه با نظارت برعملکرد مجریان و مهندسین ساختمان ساز و همچنین بررسی و تایید مصالح مورد استفاده در ساختمان ها، کیفیت و دوام یک ساختمان را تضمین کنند.

سرانجام از سال 87 ، براساس جزء 3بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، صدور گواهی پایان کار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی منوط به داشتن بیمه نامه کیفیت ساختمان شد و اجرای این امر به عهده شرکت های بیمه گر کشور قرار گرفت.

این بیمه نامه خسارت های ناشی ازطراحی غلط، مصالح معیوب و یا اجرای نادرست در ساختمان های درحال بهره برداری را پس از تکمیل و تحویل ساختمان به ذینفع به مدت ده سال تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان،توسط سازندگان و پیش از شروع عملیات ساخت تهیه و تنظیم می شود و در طول دوره ساخت تمام فرایند و مراحل ساخت توسط مهندسین ناظر معتمد شرکت بیمه نظارت می شود.

این امر موجب تضمین دوجانبه برای ذینفعان ملک خواهد شد. 

چراکه با این بیمه نامه شرکت های ساختمان ساز ، از ضمانت شرکت بیمه بهره مند می شوند و با ارائه یک تضمین ی 10 ساله براعتبار طراحی ، محاسبات، ساخت و کیفیت مصالح خواهد افزود.

بدیهی است استفاده از بیمه تضمین کیفیت ساختمان که به معنای رعایت کامل استانداردهای ساخت و ساز تائید شده توسط مهندسین ناظر خبره است؛ برای شرکت های ساختمان ساز بعنوان یک برندینگ محسوب خواهد شد.

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، جبران هزینه های مربوط به هرگونه نقص درسازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی نادرست، کاربرد مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست ساخت که در زمان صدور گواهی پایان کار و یا گواهی تایید بازرس فنی بیمه گر آشکار نشده باشدو خسارت ناشی از آن در مدت اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام شود را شامل می شود.

از مهمترین مزایای  بیمه تضمین کیفیت ساختمان می توان به جبران هزینه ساخت پس از تخریب کامل ساختمان و یا قسمت خسارت دیده،جبران هزینه های تعمیر ، جایگزینی، نوسازی و یا مستحکم سازی ساختمان هایی که براثر آشکار شدن عیوب پنهان دچار خسارت شده و بازگرداندن وضعیت ساختمان به قبل از وقوع خسارت، جبران هزینه های لازم  برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات و جلوگیری از تخریب و توسعه خسارت و همچنین پرداخت مبلغ خسارت در 3 مرحله از زمان شروع تا پایان کار  ساختمان برای مدت 10 سال، را نام برد.

مبلغ حق بیمه درمقابل جبران هزینه هایی که توسط شرکت بیمه صورت خواهد پذیرفت بسیار ناچیز بوده و حداکثر1.5  درصد سرمایه موقت برآورد شده توسط مهندسی ساخت، است.

تعهد شرکت بیمه پس از دریافت پایان کار ساختمان شروع می شود و در صورت وقوع حوادث ، مالک یا ذینفع بیمه نامه می توانند به شرکت بیمه گر مراجعه و مبلغ خسارت متعلقه را دریافت کنند.

نکته حائز اهمیت بیمه نامه این است که پوشش این بیمه نامه منوط به نظارت بازرس فنی منتخب بیمه گر برعملیات اجرایی ساختمان است.

پس با بهره مندی از مهندسین خبره دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی کشور ، علاوه بر تحت پوشش قرار دادن عملکرد مهندسین ساختمان ساز،  اطمینان خاطر ذینفعان ملک نیز تضمین خواهد شد.

کارشناس شبکه فروش بیمه

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای