شناسه خبر : 8826

در چهارمین روز هفته شاهد افزایش اندک قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس متعلق به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش 3.78 درصد و کمترین رشد متعلق به نماد بانک سینا با افزایش 1.35 درصد بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک سامان با افزایش 2.52 درصد و کمترین رشد متعلق به نماد بانک دی با افزایش 0.03 بود.

بیشترین ریزش قیمت سهام  بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با کاهش 2.76 درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش 0.02 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش 2.62 درصد و کمترین ریزش به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش 0.53 درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس قیمت سهام 12 بانک و موسسه اعتباری ریخت و قیمت سهام 8 بانک رشد کرد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای