شناسه خبر : 8727

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بیشترین افت قیمت سهام بانک و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با 0.37 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت با 0.23 درصد بود.

 بیشترین رشد قیمت سهام بانک و موسسات اعتباری حاضر در بورس به پست بانک ایران با 4.73 درصداختصاص یافت و کمترین رشد قیمت سهام هم متعلق به بانک کارآفرین با 0.09 درصد بود.

 بیشترین افت قیمت سهام بانکی حاضر در فرابورس به بانک دی با ریزش 1.48 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش به بانک ایران زمین با ریزش 0.2 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی در فرابورس به موسسه اعتباری ملل با 4.79 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد قیمت متعلق به بانک شهر با 1.94 درصد بود.

 در روز جاری از 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، 14 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و 6 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شدند.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای