شناسه خبر : 14109

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۲.۰۶ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به بانک ملت بود که ۰.۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۳.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۶۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران با افزایش ۴.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۱ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای