شناسه خبر : 14157

از تعداد ۲۹۱۷۰کارگاه صنعتی فعال در سال ۱۳۹۷، ۲۳۰۶۰کارگاه (۷۹.۱ درصد) در طبقه ۴۹-۱۰نفر کارکن و ۶۱۱۰کارگاه (۲۰.۹ درصد) در طبقه ۵۰نفر کارکن و بیش‌تر قرار داشته اند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، گزارش های مرکز آمارگیری کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیش تر به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور بیانگر این است که از تعداد 29170کارگاه صنعتی فعال در سال 1397، 23060 کارگاه (79.1درصد) در طبقه49-10 نفر کارکن و 6110کارگاه (20.9درصد) در طبقه 50نفر کارکن و بیش‌تر قرار دارند.

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیش‌تر در سال 1397نشان می‌دهد، تعداد 29170 کارگاه صنعتی 10نفر کارکن و بیش‌تر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال قبل 3.8 درصد (1162کارگاه) کاهش داشته است.

از تعداد 29170کارگاه صنعتی فعال در سال 1397، 23060کارگاه (79.1 درصد) در طبقه49-10 نفر کارکن و 6110 کارگاه (20.9 درصد) در طبقه 50 نفر کارکن و بیش‌تر قرار دارند.

تعداد کارگاه‌های صنعتی 49-10نفر کارکن فعال در سال 1397، 4.6 درصد و کارگاه‌های صنعتی 50نفر کارکن و بیشتر فعال، 1.0درصد نسبت به سال 1396 کاهش داشته است.

بر اساس نتایج این طرح، تعداد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1397 برابر با 3750 و در سال 1396 برابر با 4035 کارگاه بوده است.

درصد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی در سال1397 برابر با 10.6 درصد بوده است که 0.24 درصد نسبت به سال 1396کاهش یافته است.

تعداد کارگاه‌های صنعتی فعال که در سال 1396دارای 10نفر کارکن و بیش‌تر بوده‌اند و در سال 1397تعداد کارکنان آن‌ها به زیر 10نفر کارکن کاهش یافته است برابر با 2615کارگاه و در سال 1396برابر با 2929کارگاه بوده است.

درصد کارگاه‌های فعال صنعتی زیر 10نفر کارکن شده در سال 1397برابر با 7.4 و در سال 1396 برابر با 7.9 بوده است.

بر اساس نتایج این طرح در سال 1397تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیش‌تر کشور 1.733,789 نفر بوده است که نسبت به سال قبل 2.5 درصد کاهش (43.780 نفر) نشان می‌دهد. از این تعداد 465.197نفر (26.8 درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ٤٩49-10نفر کارکن و 1.268.592 نفر (73.2 درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال 50نفر کارکن و بیش‌تر است.

کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر کشور در سال 1397 ارزش‌افزوده‌ای برابر با2.833.211 میلیارد ریال ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل 44.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم 419.005 میلیارد ریال (با سهم 14.8 درصد) مربوط به کارگاه‌های 10تا 49 نفر کارکن و2.414.206 میلیارد ریال (با سهم 85.2 درصد) مربوط به کارگاه‌های 50 نفر کارکن و بیش‌تر است.

کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر کشور در سال 1397حدود 639.727 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نسبت به سال قبل 148.6درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم 41.500 میلیارد ریال (با سهم 6.5 درصد) مربوط به کارگاه‌های 49-10 نفر کارکن و 598.227 میلیارد ریال (با سهم 93.5 درصد) مربوط به کارگاه‌های50 نفر کارکن و بیش‌تر است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای