شناسه خبر : 13628

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد کل تعاونی‌های کشور تا پایان سال گذشته،۲۱۹۴۴۰ واحد و تعداد اتحادیه‌ها ۱۲۴۶ واحد بوده که ازاین تعداد ۹۴۱۳۲ تعاونی و ۶۱۳ اتحادیه دردست اجرا یا فعال است.

به گزارش چابک آنلاین، بر اساس نتایج منتشر شده، 25 درصد تعاونی‌ها در فعالیت‌های "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، 23 درصد در فعالیت "صنعت"، 16 درصد در فعالیت "ساختمان" قرار دارند.

 سایر گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی سهم 36 درصدی را به خود اختصاص داده اند.

ازتعدادکل اعضای بخش تعاون، 77 درصد اعضا در فعالیت "واسطه گری مالی"، 13 درصد درفعالیت "عمده فروشی، خرده فروشی وتعمیروسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی"، 5 درصد در فعالیت "ساختمان" و مابقی در سایر فعالیت‌ها هستند.

متوسط تعداد اعضا برای تعاونی های کل کشور 293 نفر است.

این شاخص برای تعاونی ها با فعالیت "واسطه گری مالی" 15420 نفر، با فعالیت "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی" 400 نفر و با فعالیت "ساختمان"، 86 نفر است.

از تعداد کل شاغلین بخش تعاون، 25 درصد در صنعت "ساختمان"، 19 درصد در فعالیت "صنعت"، 16 درصد در فعالیت "کشاورزی، شکار و جنگلداری" ومابقی در سایر تعاونی ها مشغول به فعالیت هستند.

متوسط تعداد شاغلان برای تعاونی‌های کل کشور 15 نفر است. 

این شاخص برای تعاونی ها با فعالیت "واسطه گری مالی" 35 نفر، با فعالیت "ساختمان" 23 نفر و برای فعالیت "عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی"، 18 نفر است.

تا سال 1398 در فعالیت "ساختمان" 34899 تعاونی به ثبت رسیده که از این بین 730 تعاونی در دست اجرا و 12089 تعاونی فعال هستندکه به ترتیب استان های تهران، خوزستان و فارس بیشترین تعاونی های فعال و در دست اجرا را دارند.

متوسط تعداد اعضا درتعاونی های "ساختمان" 86 نفر، متوسط سرمایه برای هرتعاونی 306 میلیون ریال و متوسط تعداد شاغلان، 23 نفر است.

در فعالیت "صنعت" 50569 تعاونی به ثبت رسیده که از این تعداد 7115 تعاونی در دست اجرا و 13983 تعاونی فعال هستند که  به ترتیب استانهای مازندران، تهران و خراسان رضوی بیشترین تعاونی‌های فعال و در دست اجرا را دارا هستند.

photo_2020-11-09_12-17-32

متوسط تعداد اعضا در تعاونی های صنعتی 18 نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی 1007 میلیون ریال و متوسط تعداد شاغلان، 12 نفر است.

در فعالیت‌های "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، 55262 تعاونی به ثبت رسیده که از این تعداد 8066 تعاونی در دست اجرا و 15955 تعاونی فعال هستند که به ترتیب استانهای خراسان رضوی، مازندران و کرمان بیشترین تعاونی‌های فعال و در دست اجرا را دارا هستند.

متوسط تعداد اعضا در فعالیتهای "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، 16 نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی 262 میلیون ریال و متوسط تعداد شاغلان، 9 نفر هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای