شناسه خبر : 9928

صنعت بیمه کشور در نیمه نخست سال ۹۸ رقمی در حدود ۳۸ میلیارد تومان بابت تبلیغات خود هزینه کرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این بررسی خبرنگار چابک آنلاین  که مربوط به هزینه آگهی و تبلیغات  19 شرکت بیمه ای فعال صنعت بیمه در نیمه نخست سال98 بوده ،نشان می دهد که شرکت های بیمه سرمد، معلم و آسیا به ترتیب رتبه اول تا سوم بیشترین رقم اختصاص داده شده را  بابت آگهی و تبلیغات داشتند.

به عبارتی،شرکت های  بیمه ای سرمد، معلم و آسیا به ترتیب 45 ،70، 75میلیارد ریال برای تبلیغات خود در سال مورد اشاره در نظر گرفته اند.

درمقابل، شرکت های بیمه ای حافظ، دی و نوین هم دربین این 19 شرکت بیمه ای  کمترین رقم را برای تبلیغات و آگهی در نیمه نخست سال98 مد نظر داشته اند؛شرکت بیمه حافظ،1.5میلیاردریال، دی، 5.5 میلیارد ریال و نوین  هم 8.6 میلیارد ریال.

درحال حاضر، در حدود 70 محصول بیمه ای در کشور وجود دارند که بسته به فراخور حال و طول عمر بیمه در ایران طراحی شده اند اما نکته قابل توجه این است که این محصولات تا چه اندازه با اقبال جامعه روبه روشده اند؟

اما آیا هزینه تبلیغات متناسب با شناخت جامعه از محصولات بیمه ای و رشد ضریب نفوذ بیمه بوده است؟

تبلیغات

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای