شناسه خبر : 9523

درمیانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۲.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سینا بود که ۰.۶۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۲.۸۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۴.۹۸ درصداختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با ۰.۵۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش  و ۲۱شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای