شناسه خبر : 9500

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با ۲.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۶۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت های بیمه پارسیان، ما و ملت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۱.۶۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه نوین، سامان و دی با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با ۰.۲۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۳ شرکت قرمز پوش  و ۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای