شناسه خبر : 9242

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۸ شرکت بیمه البرز، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه‌نامه درمان بوده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۸ شرکت بیمه البرز نشان می‌دهد که 45 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 26 درصد بیمه نامه ثالث بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه البرز مربوط به بیمه نامه درمان، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه ثالث و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه اتومبیل است که 8درصد خسارت پرداختی این شرکت در آذر ماه سال جاری را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای