شناسه خبر : 9228

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۸ شرکت بیمه معلم، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه‌نامه ثالث بوده است.

به گزارش چابک‌آنلاین، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۸ شرکت بیمه معلم نشان می‌دهد که 32 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه ثالث و 28 درصد بیمه نامه درمان بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه معلم مربوط به بیمه نامه ثالث، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه درمان و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه زندگی غیراندوخته دار است که 9درصد خسارت پرداختی این شرکت در آذر ماه سال جاری را شامل می شود.
ارسال نظر

خدمات بیمه ای