شناسه خبر : 8783

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با ۲.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با ۴.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دی بود که ۰.۲۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۳.۸ درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۵۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۱۶شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای