شناسه خبر : 8740

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با 2.58درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که 0.74 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت  بیمه البرز با افزایش 4.86 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با 0.22 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش 5.55 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دی با 0.1 درصد بوده است.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 5 شرکت قرمز پوش  و  19 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای