شناسه خبر : 8704

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با ۰.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۴۸ درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۷۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سینا با افزایش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  اتکایی ایرانیان با ۰.۴۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۳ شرکت قرمز پوش  و  ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای