شناسه خبر : 8689

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 4.42 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 0.66 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با 3  درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که 0.14 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 2.43 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 0.51 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سامان با افزایش 4.91 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.06 درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 10 شرکت قرمز پوش  و  13 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای