شناسه خبر : 8685

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، هر یک از کارگران از روز نخست اشتغال مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرما باید نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران (از ماه نخست) اقدام کند.

به گزارش چابک آنلاین، کارفرمایان براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت این بیمه اقدام می کنند؛ براساس این قانون کارفرما مکلف است تا پایان آخرین روز ماه دوم، فهرست و حق بیمه کارکنان را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند.

هر یک از کارگران همچنین می‌تواند پس از آغاز بیمه‌پردازی خدمات بیمه‌ای - درمانی را در چارچوب قوانین از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه کند.

اگر کارفرما در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران اهمال کند، وی با آگاهی بخشی به شعب یا مرکز ارتباطات مردمی (۱۴۲۰) سازمان تامین اجتماعی مطالبات را در رابطه با مراجعه بازرسان به محل کار اعلام کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای