شناسه خبر : 8648

درآخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 3.45  درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  ملت بود که 0.48 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با 2.74 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که 0.39 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 3.77 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با 0.14 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش 4.59 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با 0.04 درصد بوده است.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 7 شرکت قرمز پوش  و  15 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای