شناسه خبر : 8494

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با 2.54 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 0.79 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با 4.31 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که 0.05 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.58 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با 0.78 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش 4.79 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با 0.32 درصد بوده است.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس  11 شرکت قرمز پوش  و  11 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای