شناسه خبر : 8479

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با 4.36  درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که 1.38 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با 6.74 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.8 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.04 درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش 4.98 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حافظ با 2.76 درصد بوده است.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 17 شرکت قرمز پوش  و  5 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای