شناسه خبر : 8464

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با 3.44 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 2.05 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با 2.85 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.33 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.58 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 0.14 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش 3.21 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با 0.05 درصد بوده است.

در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس9 شرکت قرمز پوش  و  12 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای