شناسه خبر : 8382

یک عضوهیئت مدیره شرکت بیمه ما بیان کرد: دولت با افزایش حقوق پرسنل و اختصاص بخشی از آن به بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری تا حدود زیادی می‌تواند در افزایش ضریب نفوذ بیمه درجامعه کمک کند اما با شرایط کنونی رسیدن به عدد ۷ غیرممکن به نظر می‌رسد.!

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، از اصلی ترین شاخص های عملکرد صنعت بیمه در مقایسه با اقتصاد ملی، ضریب نفوذ بیمه بوده که در قالب برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، مجلس شورای اسلامی بیمه مرکزی را مکلف کرده تاضریب نفوذ بیمه های بازرگانی را در افق این برنامه به 7 درصد برساند.

بیژن صادق درگفت وگو با چابک آنلاین در این خصوص گفت: نزدیک به 75 درصد ظرفیت شرکت های بیمه‌ای را دو بیمه نامه تکمیل درمان و شخص ثالث به خود اختصاص داده و 25 درصد باقی مانده شامل مابقی رشته های بیمه ای می شود.

وی افزود: بیمه نامه‌های عمر بسیارمغفول مانده و این موضوع ارتباط مستقیمی با سطح عمومی رفاه جامعه دارد با افزایش میزان درآمد تمایل افراد به خرید بیمه نامه های عمرافزایش می یابد و این موضوع به رشد و رونق صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن کمک می کند.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه ما بیان کرد: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور در یک دهه اخیر سخت شده است اقبال بیمه  گزاران به سمت بیمه نامه های عمرکاهش یافته و بعید به نظر می رسد که ضریب نفوذ بیمه تا پایان برنامه ششم توسعه به عدد 7 برسد.

صادق گفت: دولت می تواند با افزایش حقوق دریافتی پرسنل و اختصاص بخشی از این حقوق به بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در بین افراد جامعه انگیزه ایجاد کند.

عضوهیئت مدیره شرکت بیمه ما عنوان کرد: مجموعه های بزرگ مانند وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد، هلال احمر اگر این طرح را با کمک دولت انجام دهند در افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کمک بسیاربالایی می شود.

صادق در خصوص عدم تمایل شرکت های بیمه ای به فروش بیمه نامه تکمیل درمان انفرادی گفت: بیمه نامه های تکمیل درمان هزینه خسارت زیادی را به شرکت های بیمه ای تحمیل می کنند.

وی بیان کرد: در بیمه نامه تکمیل درمان گروهی که مجموعه ای از افراد در آن عضو هستند و تعاریف مختلفی مانند حداقل و حداکثر سن افراد در نظر گرفته شده ضریب خسارت به این وسیله کنترل و کمتر می شود وبه نفع هردوطرف بیمه گزاروبیمه گر است.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه ما اظهارکرد:  ورودی بسیاری از بیمه نامه‌ها به  شرکت های بیمه‌ای  بیمه‌نامه تکمیل درمان است به طور معمول بیمه گزاران بزرگ زمانی که قرارداد بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل خودرا با یک شرکت بیمه منعقد می کنند برای سایربیمه نامه های خود مانند شخص ثالث و عمرنیز با همان شرکت بیمه ای قرارداد می بندند.

صادق گفت: اگر بیمه نامه تکمیل درمان حذف شود قراردادهای  بسیاری از رشته های  بیمه‌ای با شرکت های بیمه منعقد نمی شود .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای