شناسه خبر : 8333

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ بیان کرد: مدیرعامل بیمه حافظ مشخص شده و معرفی آن در انتظار تائید بیمه مرکزی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محمد حسین داجمر" در گفت و گو با چابک آنلاین ضمن بیان اینکه در حال حاضر محمود دودانگه سرپرست شرکت بیمه حافظ است گفت: مدیرعامل بیمه حافظ مشخص شده اما به دلیل بوروکراسی بسیار زیادی که در بیمه مرکزی وجود دارد تاکنون تائیدیه آن به دست شرکت نرسیده است.

عبدالرسول عطایی مدیرعامل شرکت بیمه حافظ در دی ماه سال گذشته از این شرکت جدا شد و شرکت بیمه حافظ 10 ماه است که با سرپرست اداره می شود.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای