شناسه خبر : 8311

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 3.71 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 2.92 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با 4.88 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.17 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.97 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با 2.26 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی امین  با افزایش 4.01 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با 0.48 درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 15 شرکت قرمز پوش  و8 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای