شناسه خبر : 7974

مدیرعامل شرکت بیمه سینا با تاکید بر کاهش سهم بیمه‌های درمان و شخص ثالث درسبد پرتفوی شرکت بیمه سینا، تصریح کرد که سهم بیمه نامه‌های درمان از کل پرتفوی این شرکت در سال‌جاری ۴ درصد و سهم بیمه نامه شخص ثالث هم در سبد پرتفوی بیمه سینا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش چابک آنلاین، رضا جعفری از رشد 43 درصدی سرانه حق بیمه صادره شرکت متبوع خود درنیمه نخست امسال در قیاس با همین مدت درسال گذشته خبرداد و اعلام کرد که میزان سرانه حق بیمه صادره شرکت بیمه سینا در نیمه  نخست سالجاری 17 هزار و 686 میلیون ریال بوده است.

مدیرعامل شرکت بیمه سینا، با تاکید بر کاهش سهم بیمه های درمان و شخص ثالث  درسبد پرتفوی شرکت بیمه سینا، تصریح کرد که سهم بیمه نامه های درمان از کل پرتفوی این شرکت در سالجاری 4 درصد و سهم بیمه نامه شخص ثالث هم در سبد پرتوفی بیمه سینا 20 درصد کاهش یافته است.

جعفری، با بر شمردن برنامه های مهم شرکت بیمه سینا درسال‌جاری، یکی از اقدامات مهم شرکت متبوع خود درسال‌جاری را تمرکز بر روی سرمایه گذاری در بازار سهام دانست وگفت که بر همین اساس، میزان درآمد شرکت بیمه سینا ازمحل سرمایه گذاری ها با رشد 128 درصدی درنیمه نخست سالجاری مواجه بوده و درآمد از محل سرمایه گذاری‌های این شرکت به رقم 451هزارو 498 میلیون ریال رسیده است.

این عضو ارشد هیات مدیره بیمه سینا، گفت که درحال حاضرقیمت بازار هرسهم  بیمه سینا با رشدی 56 درصدی به رقم 2162 ریال رسیده ، حال آنکه قیمت هر سهم این شرکت در مدت زمان مشابه سال گذشته 1388 ریال بوده است.

وی، با اشاره به رشد یکصد درصدی سود خالص شرکت بیمه سینا در نیمه نخست سالجاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ، اذعان داشت که سود خالص نیمسال اول بیمه سینا  310036 میلیون ریال بوده حال آنکه سود خالص نیمسال اول سال گذشته 155018 میلیون ریال بوده است.

جعفری، فروش بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری را یکی دیگر ازبرنامه های خود عنوان کرد وگفت که درهمین راستا  حق بیمه صادره بیمه نامه عمر بیمه سینا  64 درصد رشد داشته و به رقم 185902 میلیون ریال رسیده است.

وی،گفت که میانگین دوره وصول مطالبات بیمه سینا در نیم سال نخست سالجاری در مقایسه با همین مدت در سال گذشته ،دستکم 5 درصد کمتر شده که این امر، اقدام مهمی به شمار می آید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای