شناسه خبر : 7847

بیمه ملت که در مرداد ۹۷ حدود سه هزار و ۳۶۵ میلیاررد ریال حق بیمه صادر کرده بود در پایان مرداد ۹۸ این رقم را با افزایش دو برابری معادل ۹۵ درصدی به مبلغ شش هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال رساند.در مقابل نسبت خسارت شرکت کاهش چشمگیری داشته و از رقم ۵۰ درصد به ۳۲ درصد رسید که این کاهش ۵۶ درصدی نشان از بهبود شرایط این شرکت دارد .

به گزارش چابک آنلاین، رشته بیمه‌گری درمان بیشترین سهم  حق بیمه شرکت در پایان مرداد 98 را به خود اختصاص داده و یک هزار و 930 میلیارد ریال معادل 30 درصد از کل حق بیمه را شامل شده است.
بعد از آن بیمه شخص ثالث با عدد یک هزار و 372 میلیارد ریالی معادل 21 درصد و در رتبه سوم بیمه نفت و انرژی با رقم 619 میلیارد ریال معادل 10 و در رتبه چهارم بیمه زندگی با رقم 618 میلیارد ریال معادل 10 درصد قرار داشته‌است. 
بیشترین رشد در بخش رشته‌های بیمه گری به بیمه درمان اختصاص داشته که از رقم 606  میلیارد ریال در پایان مرداد 97 به مبلغ یک هزار و 930 میلیارد ریال در پایان مرداد 98 رسید. 
افزودنی است که به نسبت حجم کمترین افزایش به بیمه شخص ثالث اختصاص داشته که از رقم یک هزار و 30 میلیارد ریال به رقم یک هزار و 372 میلیارد ریال رسید. 
مجموع خسارت پرداختی بیمه ملت در پایان 5 ماهه منتهی به 31 مرداد 98 معادل دو هزار و 40 میلیارد ریال بوده که بیشترین خسارت پرداختی به بیمه درمان با رقم 993 میلیارد ریال معادل 49 درصد بوده و بعد از آن بیمه اجباری شخص ثلث با رقم 504 میلیارد  ریال معادل 25 درصد و در رتبه سوم بیمه زندگی با رقم 185 میلیارد ریال معادل 9 درصد  قرار دارد.
در بخش خسارت بیشترین رشد متعلق به بیمه درمان بوده که از رقم 414 میلیارد ریال به 993 میلیارد یال رسید. 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای