شناسه خبر : 7576

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با 2.9 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 0.09 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با 9.99 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که 0.51 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 2.57 درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش 4.94 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با 0.51 درصد بوده است.

معاملات خریدوفروش در شرکت بیمه دانا د رروز جاری یکسان بود .

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 13 شرکت قرمز پوش  و 8 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای