شناسه خبر : 7174

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۰.۱۲ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با ۲.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های بیمه معلم و زندگی خاورمیانه با ۰.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۰.۴۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش ۹.۹۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۰.۹۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۸ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش  و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای