شناسه خبر : 6578

رئیس اتحادیه آهن سازان، مدعی شد که شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه کردن کارگاه‌های تولیدی فراری هستند و بعد از چند پرسش و دیدن وضعیت کارگاه‌ها، علاقه‌ای به بیمه کردن آنها ندارند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجر باشی، "حبیب اله بشارتی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین گفت: بیمه تامین اجتماعی یک بیمه اجباری است و فقط یک هزینه اضافی برای کارفرما ایجاد می کند اما ما از خدمات آنها  راضی نیستیم و از آنجایی که بیش از 80 درصد کارفرمایان کارگاههای کوچک 7درصد سهم کارگر را نیز خود پرداخت می کنند، فشاری مضاعف بر آنها ایجاد می شود.

وی، توضیح داد: به دلیل نقص موجود در ساختار بیمه تامین اجتماعی که یک بیمه پایه وقانونی است بیمه تکمیل درمان درکنار آن قرار می گیرد، بیمه تکمیلی به معنای آن است که بیمه پایه ضعف دارد و برای جبران آن بیمه تکمیلی را قرار می دهند، بیمه تکمیل درمان فقط یک هزینه سربار، برای کارگر و کارفرما است .

رئیس اتحادیه آهن سازان بیان کرد:درحال حاضر،چندین اتحادیه با یک شرکت بیمه ای قرارداد تکمیل درمان دارندکه تنها روسای اتحادیه ها و چندکارمند زیر مجموعه آنها تحت پوشش آن قرار دارند و کارگران فاقد بیمه تکمیل درمان هستند.

بشارتی، ضمن بیان اینکه 45 سال است کارخانه دارد،گفت در این سال ها هرگونه اتفاقی که برای کارخانه و پرسنل افتاده ،بیمه هیچگونه حمایتی از آنها انجام نداده است.

وی، به عنوان نمونه اشاره کرد :در زمانی که کارخانه او دچار آتش سوزی شد و یک کارگر هم جان خودرا ازدست داد با وجود آنکه کارخانه او بیمه نامه آتش سوزی داشته،اما شرکت بیمه ای طرف قرارداد،با بهانه تراشی، هیچ  خسارتی پرداخت نکرد.

رئیس اتحادیه آهن سازان،اظهار کرد:هیچ شرکت بیمه ای وجود ندارد که از کارفرما حمایت جدی کند، تا اوضاع تولید رونق بهتری بگیردو سازمان تامین اجتماعی هم فقط برای کارفرما هزینه ایجاد می کند.

بشارتی گفت: همه این موارد دست به دست هم داده اند و فشار مضاعفی برای کارفرماهای کارگاه های تولیدی ایجاد می کند.

به گفته وی،کارگاه های تولیدی مجبور به بیمه کردن کارکنان خود هستند اما در عمل هیچ  نظر مثبتی بر روی بیمه ها ندارندوشرکت های بیمه ای هم از کارگاه های تولیدی فراری هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای