شناسه خبر : 6444

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۳.۱۴درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش  1.67 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که  0.66 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 0.43 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه  کارآفرین با افزایش 6.31 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با 0.46 درصد بوده است.

شرکت بیمه آرمان،زندگی باران و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 2 شرکت قرمز پوش  و 18شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای