شناسه خبر : 6418

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی مثبت ۳.۵۱ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش 0.53 درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با 4.19 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که  0.15 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 11.02درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 1.41 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه  اتکایی ایرانیان با افزایش 4.29 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با 0.25 درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 7 شرکت قرمز پوش  و 15 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای