شناسه خبر : 6392

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۱.۵۳درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۶۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۵.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که  ۱.۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۶.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۹۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۲.۱۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۹ درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴شرکت قرمز پوش  و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای