شناسه خبر : 6388

در دوماهه نخست سال ٩٨ محقق شد

بیمه سرمد در دو ماهه نخست سال جاری موفق به جذب بیش از ۶۸۳/۵میلیارد ریال حق بیمه شده که با حفظ ترکیب متوازن پرتفوی از طریق اعمال مدیریت صحیح ریسک محقق شده است.

به گزارش چابک‌آنلاین، عملکرد این شرکت در شاخص حق بیمه تولیدی در دو ماهه اول سال جاری نشان می دهد که با صدور تعداد بیش از 36هزار فقره بیمه نامه، حدود 130درصد از هدف خود را در سال جاری محقق نموده است که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود 90درصد رشد را نشان می دهد.
در بازه زمانی مورد بررسی، حدود 80 درصد از حق بیمه تولید شده در بخش بیمه های غیر سهامداری و تنها 20درصد آن به بیمه های سهامداری اختصاص دارد که 40درصد رشد را به لحاظ تعداد بیمه نامه و حدود 130درصد رشد را در تولید حق بیمه در بخش بیمه های غیرسهامداری نشان می دهد.
همچنین این شرکت موفق شده در بازه زمانی مذکور، سهم 24درصدی در بیمه های زندگی و 76درصد در بیمه های غیر زندگی را تجربه کند که نشان از ترکیب متوازن پرتفوی در دو ماهه نخست سال جاری داشته است.
بیمه سرمد در شاخص حق بیمه تولیدی نیز، رشد بیش از 1060درصدی در بیمه های مهندسی، 130درصدی در رشته بدنه اتومبیل، 120درصدی در بیمه های مسئولیت، 118درصدی در بیمه های باربری و 40درصدی در بیمه های عمر زمانی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، تجربه کرده که دستاورد بزرگ دیگری برای این شرکت محسوب می شود.
همچنین در شاخص تعداد بیمه نامه های صادره نیز 88درصد رشد در بخش بیمه های آتش سوزی، 60درصد در بخش بیمه های مسئولیت، 35درصد در بیمه های حوادث، 31درصد در بیمه های مهندسی و 17درصد در بیمه های بدنه اتومبیل نسبت به مدت مشابه در سال گذشته محقق شده است.
ارسال نظر

خدمات بیمه ای