شناسه خبر : 6106

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸ شرکت بیمه آسیا، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه درمان بوده است.

چابک‌آنلاین، بهار تاجرباشی، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه آسیا نشان می دهد که 34 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 24 درصد بیمه نامه ثالث بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه آسیا مربوط به بیمه نامه درمان ، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه ثالث و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه خودرو است که 15 درصد خسارت پرداختی این شرکت در فروردین ماه سال جاری را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای