شناسه خبر : 5917

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۶۴ درصد به پایان رساند

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۲.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با  ۳.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۵۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه رازی با افزایش ۹.۰۶ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با  ۰.۷۲ درصد بوده است.

شرکت بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و  ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای