شناسه خبر : 18750

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، اظهارکرد: برمبنای قوانینی که در صنعت بیمه وجود دارد شرکت های بیمه ای نباید بعد از اتمام هر سال مالی حتی یک ریال هم مطالبات داشته باشند و در صورت وجود هرگونه مطالبات بیمه نامه باید فسخ شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "وحید وثوق" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: درشرایط فعلی صنعت بیمه قسطی فروشی وجود دارد و افزایش مطالبات درشرکت‌های بیمه‌ای زمانی رخ می‌دهد که نرخ بیمه نامه‌ها فنی نیست.

وی، با اشاره به قانون جدید شخص ثالث، افزود: فروش بیمه نامه شخص ثالث به صورت قسطی قانونی نبود اما درحال حاضر بیمه نامه شخص ثالث که ریسک بالایی برای شرکت‌ها دارد به صورت قسطی به فروش می‌رسد.

معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، تصریح کرد: با شرایط اقتصادی کنونی نمی‌شود برروی کاهش قسطی فروشی شرکت‌ها تمرکزکرد زیرا با توجه به شرایط، بیمه نامه کالایی لوکس برای افراد محسوب می‌شود و افراد زیادی بیمه نامه را از سبد هزینه های خود حذف خواهند کرد.

وثوق‌، تصریح کرد: اگر صنعت بیمه بخواهد شرایط قسطی فروشی راحذف کند از نظرضریب نفوذ و بیمه گری دچار مشکل خواهد شد و اولین راهکار برون رفت از این وضعیت، نرخ گذاری درست و دومین راهکارحذف فروش قسطی بیمه نامه ثالث است که ضریب خسارتی بالای صد در صد دارد ، بنابراین فروش قسطی آن هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد.

وی، با بیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای در شرایط فعلی به جای سود محورشدن، پرتفوی محور شده‌اند، گفت: تا وقتی این روند وجود داشته باشد شرکت ها با افزایش مطالبات روبرو خواهند شد، درصورتی که شرکت بیمه، شرکتی سهامی است و باید منافع تمامی ذینفعان خود که سهامداران و بیمه گذاران هستند را در نظربگیرد.

معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، خاطرنشان کرد که شرکت‌های بیمه‌ای به طور معمول قرارداد بیمه را به صورت یکساله منعقد کرده و حق بیمه یکساله را بر مبنای دوره پوشش ریسک در چند قسط دریافت می‌کنند.

وثوق، ادامه داد: اگردر طول یکسال هر قسط برمبنای شرایط وصول نشود طبق قاعده فسخ باید به بیمه گذار اعلام شود که شرکت بیمه از همان روز دیگر ریسکی را پوشش نخواهد داد زیرا بیمه گذار به تعهد خود عمل نکرده و بیمه نامه باید با شرایط ذکر شده فسخ شود که اینکاردرشرکت‌های بیمه‌ای به دلیل یکسری ملاحظات انجام نمی‌شود.

وی، اظهارکرد: بیمه نامه‌ها همه کوتاه مدت هستند و اگرعملکرد شرکت درست باشد حق بیمه در دوره‌ای کمتر از دوره پوشش بیمه نامه وصول می‌شود، مگر اینکه حق بیمه سنوات آتی باشد که دوره‌های بیش از یکسال است.

معاون مالی وسرمایه گذاری شرکت بیمه ما، اذعان داشت که برمبنای قوانینی که درصنعت بیمه وجود دارد شرکت بیمه نباید بعد از اتمام سال مالی حتی یک ریال هم مطالبات داشته باشد وبیمه نامه باید فسخ شود.

وثوق، گفت: مطالبات درشرکت‌ها بنابرملاحظاتی که دارند ایجاد می‌شود که این مشکل درشرکت‌هایی که پرتفوی محورهستند بیشتردیده می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای