شناسه خبر : 18526

اختصاصی چابک آنلاین؛

نایب ‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران،اظهارکرد: صنعت‌بیمه دربخش صنایع عملکرد بهتری دارد اما درحوزه رفاهیات وآن چیزی که کل جامعه را در برمی‌گیردعملکرد خوبی ندارد درصورتیکه می‌تواند کمک خوبی برای مشاغل‌آزاد باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "مجید پورکاید" درگفت‌و گو با چابک‌آنلاین، گفت: ازبیمه درکشورهای پیشرفته استقبال بسیار خوبی در تمامی زمینه‌ها می‌شود.

وی، افزود: شرکت‌های‌بیمه‌ای با عناوین مختلف شکل گرفته وتخفیفات ویژه‌ای برای جذب بیمه‌گذارقائل هستند ولی خدماتی که ارائه می‌دهند تا حدودی محدود است.

پورکاید، اظهارکرد: صنعت‌بیمه باید تلاش کند که پوشش‌های بیمه‌ای را فراگیرتر کرده ودرتمامی اقشارجامعه ازنظردرآمدی و فرهنگی علاقه مندی به بیمه را فراهم کند اما درحال‌حاضر و با شرایط موجود از بیمه استقبال زیادی نمی‌شود.

وی، با اشاره به بیمه‌نامه‌های عمر که بیمه نامه‌ای با مزایای بسیارخوب است، گفت: این نوع بیمه نامه بیشتر توسط سازمان‌ها به صورت گروهی خریداری می‌شود و استقبال از آن در مشاغل آزادکمرنگ است اما عملکرد صنعت بیمه درحوزه های بیمه نامه های انفرادی ضعیف است.

نایب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران، افزود: جامعه هدف صنعت بیمه قشرخاصی نیست و باید بتواند تمامی اقشارجامعه را تحت پوشش خود درآورد.

پورکاید، اذعان داشت که بیمه‌های تکمیل‌درمان که شناخته شده‌تر هستند هرکدام به شکل متفاوتی خدمات ارائه می‌دهند و برخی ازسازمان‌های بیمه‌گرهمانند آتیه‌سازان که بازنشستگان تامین‌اجتماعی را پوشش می‌دهد، برخی از پوشش‌های مورد نیاز بیمه شدگان خود را ارائه نمی‌دهند.

وی، با بیان‌اینکه تنها بیمه‌نامه‌ای که بازنشستگان تامین اجتماعی می‌توانند از آن استفاده کنند بیمه تکمیل درمان آتیه‌سازان است، افزود: شرکت‌های بیمه‌ای بسیارکمی بیمه تکمیل درمان انفرادی ارائه می دهندو بیمه آتیه سازان هم  پوشش‌های مورد نیازافراد بازنشسته را محدود کرده است.

نایب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران، گفت: صنعت‌بیمه دربخش صنایع‌سنگین و شرکت‌های بزرگ خدمات بهتری ارائه می‌دهد اما در خدمات بیمه ای انفرادی ایرادتی وجود دارد.

پورکاید، از نقش پررنگ صنعت‌بیمه درتمامی ابعاد زندگی افراد در کشورهای‌پیشرفته واستقبال خوب افراد ازآن، گفت و افزود: تفاوتی که بین شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارد کار را برای بیمه‌گذاران سخت کرده اما اگردستورالعملی یکسان برای بیمه‌ها تنظیم شود و همه ملزم باشند که طبق این چارچوب کارکنند شاید بهترباشد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای